twitter

image1 image1 image1 image1

Pobieranie próbek pasz do badań urzędowych

s. 37 - 47

Zbigniew Osiński1), Michał Pluta2), Krzysztof Kwiatek1)

 1) Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,  2) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13

Streszczenie.  Zgodnie z rozporządzeniem UE 882/2004 określono zasady pobierania próbek do analiz, jako pobranie paszy lub żywności albo innej substancji (w tym ze środowiska) właściwej dla produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji pasz lub żywności albo dla zdrowia zwierząt w celu sprawdzenia poprzez analizę zgodności z prawem paszowym i żywnościowym lub regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt. Rozporządzenie UE nr 152/2009 w sprawie pobierania próbek i analizy określa zharmonizowane metody, które należy stosować w odniesieniu do szeregu analitów. Próbki pobrane w ramach kontroli urzędowych lub w każdym innym przypadku, kiedy na podstawie wyniku będzie podjęta decyzja urzędowa, muszą być odpowiednio traktowane i oznaczane w sposób zapewniający prawną oraz analityczną ważność. Metody pobierania próbek i analiz muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi lub zasadami uznanymi na poziomie międzynarodowym lub w przypadku braku powyższych metod, z innymi metodami dopasowanymi do zamierzonego celu.

Słowa kluczowe: pasze, procedury pobierania próbek pasz, prawo paszowe

 

The methods of sampling for the official control of feed

Zbigniew Osiński1), Michał Pluta2), Krzysztof Kwiatek1)

1)Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs. National Veterinary Research Institute in Pulawy

2)Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Summary. According to the EU Regulation 882/2004 defined rules of sampling for analysis, as means taking feed or food or any other substance (including from the environment) relevant to the production, processing and distribution of feed or food or to the health of animals, in order to verify through analysis compliance with feed or food law or animal health rules. The EU Regulation 152/2009 on sampling and analysis sets out the harmonised methods to be used for a range of analytes. Official Control Samples or any other official samples must be appropriately handled and labeled in a way as manner that ensures both legal and analytical validity. Sampling and analysis methods shall comply with relevant community rules or with internationally recognised rules or in the absence of the above, with other methods fit for intended purpose.

Keywords: feed, feed sampling procedures, feed law

Piśmiennictwo:

1.            Rozporządzenie 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004 z późn. zm.).

2.            Rozporządzenie (WE) 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005 z późn. zm.).

3.            Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54 z 26.2.2009 z późn. zm.).

4.            Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiającego metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło (Dz.U. L 166 z 25.6.2011).

5.            Dyrektywa Komisji 2002/63/WE z dnia 11 lipca 2002 r. ustanawiająca wspólnotowe metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni oraz uchylająca dyrektywę 79/700/EWG (Dz.U. L 187 z 16.7.2002).

6.            Rozporządzenie Komisji (WE) 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz (Dz.U. L 197 z 20.7.2013)

7.            Rozporządzenie Komisji (WE) 709/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 odnośnie do oznaczania poziomów dioksyn i polichlorowanych bifenyli (Dz.U. L 188 z 27.6.2014).

8.            Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych). (Dz.U. L 95 z 7.4.2017)

9.            ISO/TS 17728:2015 Microbiology of the food chain — Sampling techniques for microbiological analysis of food and feed samples.