twitter

image1 image1 image1 image1

New sorbing feed additive PreTox

s. 48 - 54

Velikanov V.V.1, Avdachenok V.D.1, Balega A.A.1, Brezvyn O.2, Rudyk G.2

1Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus

2State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medical Products and Fodder Additives, Lviv, Ukraine

Streszczenie.  The article contains the results of a scientific experiment on the study of the new sorbing feed additives „PreTox”, which will increase the efficiency of veterinary measures for the prevention and treatment of diseases of the digestive system of animals and birds. It is shown that „PreTox” does not have chronic toxicity. It does not adversely affect the condition of healthy piglets and on the quality and safety of products of slaughter animals. It helps to reduce the level of endogenous intoxication of the organism and the rapid disappearance of signs of exsicosis, which is confirmed by the normalization of the GAB, as well as the activity of ASAT, ALAT, AP, cholesterol, bilirubin, glucose, albumins. Inclusion in the complex scheme of prevention of gastroenteritis and toxic hepatodystrophy in piglets of sorbent „PreTox” helps to reduce the incidence and limit the severity of the disease.

Keywords: PreTox, piglets, sorbing additive, chronic toxicity, intoxication, veterinary -sanitary examination, prevention.

 

Nowy dodatek paszowy „PreToX”  o działaniu sorbującym

W. Wielikanow1, W. Awdaczenok1, A. Balera1, O. Brezwyn2, G. Rudyk2

1Państwowa Akademia Weterynaryjna w Witebsku, Białoruś

2Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych Lwów, Ukraina

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki doświadczenia z udziałem nowego sorbentu  paszowego   „PreTox”, którego zastosowanie poprawia skuteczność środków weterynaryjnych w zapobieganiu i leczeniu chorób układu pokarmowego zwierząt i ptaków. Ustalono, że „PreTox” nie jest przewlekle toksyczny,  nie wpływa negatywnie na stan zdrowych prosiąt, a także na jakość i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych. Sprzyja obniżeniu poziomu endogennej intoksykacji organizmu oraz szybkiemu zaniku objawów odwodnienia, o czym świadczy normalizacja wskaźników krwi i aktywności ASAT, ALAT, fosfatazy zasadowej, cholesterolu, bilirubiny, glukozy i albumin. Włączenie sorbentu „PreTox”  do kompleksowego systemu zapobiegania zapaleniu żołądka i jelit cienkich oraz toksycznemu zwyrodnieniu wątroby (hepatodystrofii) u prosiąt  zapobiega zachorowalności i zmniejsza stopień zaawansowania choroby.

Słowa kluczowe: PreTox, prosięta, dodatki sorbujące, przewlekła toksyczność, zatrucie, badania weterynaryjne i sanitarne, zapobieganie

Literatura

1. Baymatov V.N. Hepatoses of productive animals and their prophylaxis: Uch. manual for students of the FPK, students of the Vet. and zoological engineers. - Ufa, 1990. - 165 with.

2. Velikanov V.V. The use of enterosorobots in gastroenteritis and toxic hepatodystrophy in piglets. Velikanov // Actual Aspect of Biology and Veterinary Medicine of Veterinary and Sanitary Examination: Material of the II International Scientific and Practical Conference and Exhibition (student group) (Dnipro, 1-2 chernivnya 2017). - Dnipro, 2017. - From 14-16.

3. Velikanov V.V. The intensity of lipid peroxidation and the activity of the antioxidant system will be asked for toxic hepatodystrophy / V.V. Velikanov // Scientific notes of the Educational Establishment “Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vol.53, no. 1, 2017, pp. 39-42.

4. Velikanov V.V. Comparative evaluation of some blood indicators, as markers of endogenous intoxication in pigs, patients with gastroenteritis / V.V. Velikanov, E.M. Vasilevskaya // Uchenye zapiski Uchrezhdeniya obrazovaniya “Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, vol. 49, no. 1, Part II, 2013, pp. 23-26.

5. Internal non-contagious animal diseases / G.G. Shcherbakov [and others]; under the Society. Ed. G.G. Shcherbakova. - Moscow: Academia, 2006. - 511 p.

6. GOST 21237-75. Meat. Methods of bacteriological analysis. - Republished in 1980. - In exchange for GOST 7269 - 54; Introduced. 14.1175. - Moscow: Publishing Standards, 1980. - 45 p.

7. GOST 7269-79. Meat. Sampling methods and organoleptic methods for determining freshness. - Reissued in 1987 with amend. Nr1. - Instead of GOST 7269 - 54; Introduced. 02.01.80. - Moscow: Publishing Standards, 1987. - 5 p.

 8. Treatment of animals with internal pathology with the use of drugs of domestic production / S.S. Abramov [and others]; under the Society. red.S.S. Abramov  2005. - 199s.

 9. Methodical instructions for toxic biological evaluation of meat, meat products and milk using infusoria. Tetrakhimena pyriforms (express method) / VGAVM. - Vitebsk, 1997. - 13 p.

10. Rules of veterinary inspection of slaughter animals and veterinary and sanitary examination of meat and meat products. - M .: VO “Agrapromizdat”, 1988. - 62 p. 8. Tremasov  M. Mycotoxins - a real threat to food security / M. Tremasov, A. Ivanov, E. Tarasova // Veterinary of farm animals. - 2013. - No. 9. - P. 4-7.