twitter

image1 image1 image1 image1

Tolerancje analityczne wybranych parametrów jakości handlowej pasz oszacowane na podstawie badań biegłości

Analitycal tolerances of some parameters of the market feed quality estimated on the basis of the proficiency testings

s. 18 - -20

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,  Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Słowa kluczowe: badania biegłości, składniki odżywcze, dodatki paszowe, tolerancje analityczne

Key words:  proficiency testings, nutrients, feed additives, analytical tolerances

Odnośniki

1.            Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2017. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

2.            Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

3.            Wytyczne EA-04/16 dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. PCA 2007.  www.pca.gov.pl.

4.            Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009).

5.            Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200).

6.            Schönherr J., Danier J. (2011). Review of VDLUFA analysis tolerances continued. Kraftfutter, 3-4/2011, 34-44.

7.            VDLUFA Method Book Volume III, The chemical analysis of feedstuffs, 3. Edition 1976, incl. 1-8 Supplemental Issue 1983/1988/1993/1997/2004/2006/2007/2012, 2190 S.,  ISBN 978-3-941273-04-7.

8.            Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 (4) z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5 (Dz. Urz. UE L 277/4 z 21.10.2010).

9.            Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109

10.          Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons

11.          Technical Specification ISO/TS 21748:2004. Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation.

12.          Permissible deviations in the interlaboratory tests. Departamental order No: 43/2003 (IV.26) FVM, Annex 15, Ministry of Agriculture, Hungary 2003.