twitter

image1 image1 image1 image1

Owady - alternatywne źródło białka w żywieniu zwierząt i nowy problem badawczy

Insects - an alternative source of protein in animal nutrition and a new research problem

s. 41 - 42

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz,

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

 Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Key words: owady, pasza, PAP/insects, feed, PAP

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/893 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego (Dz. U. L 138/92 z dn. 25.5.2017).
  2. Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 51/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analitycznych oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz (L 20/33, 23.01.2013).
  3. FAO 2014 red. de Silva J.G. The state of World Fisheries and Aquaculture, Opportunities and Challenges. FAO Rome p. http://www.fao.org/wairdocs/tan/x5926e/x5926e01.htm
  4. EFSA 2015 European Food Safety Authority (EFSA). 2015. Scientific opinion on a risk profile related to production and consumption of insects as food and feed. EFSA J. 13:4257–4317.
  5. Makkar H. P. S., Tran G., Heuzé V., Ankers P. State-of-the-art. On use of insects as animal feed. Animal Feed Science and Technology 2014, 197, 1-33.
  6. Rumpold B. A., Schlüter O. K. Nutritional composition and safety aspects of edible insects Mol. Nutr. Food Res. 2013, 57, 802-823.