twitter

image1 image1 image1 image1

Aktualny zakres stosowania pasz GM w żywieniu zwierząt w Polsce na podstawie badań urzędowych

Current range of application of GM feeds in animal nutrition in Poland on the basis of official tests

s. 57 - 59

Małgorzata Mazur*, Zbigniew Sieradzki*, Beata Król*, Krzysztof Kwiatek*

Alicja Białowąs1, Hanna Puzio1, Jan Markowski1

Jolanta Dobkowicz2, Joanna Kaczmarek3, Ewa Mildner4

*Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz
Pracownia w Szczecinie1

Zakład Higieny Weterynaryjnej Opole2, Zakład Higieny Weterynaryjnej Poznań3, Zakład Higieny Weterynaryjnej Gdańsk4

Słowa kluczowe: pasze, etykietowanie GMO, PCR, Real-time PCR

Key words: feed, labelling of GMOs, PCR, Real-time PCR

Stosowanie w żywieniu zwierząt pasz, których składniki podlegają genetycznym modyfikacjom związane jest z koniecznością stosowania produktów o dobrze zbilansowanym składzie aminokwasowym i dostępnością łatwo przyswajalnego białka. Rośliną spełniającą te wymagania jest przede wszystkim soja, która na potrzeby paszowe importowana jest z krajów trzecich, przede wszystkim z Ameryki Południowej (1). Śruta sojowa stosowana w Unii Europejskiej i w Polsce, w przeważającej części zawiera soję genetycznie zmodyfikowaną (GM) linii MON 40-3-2, charakteryzującą się odpornością na działanie glifosatu, aktywny składnik herbicydu Roundup (4). W ostatnich latach coraz częściej można zaobserwować wykorzystanie innych linii soi GM takich jak MON89788 czy A2704-12. Odpowiednie etykietowanie produktów żywnościowych i pasz, zawierających powyżej 0,9% GMO wynika z uregulowań prawnych stosowanych na terenie Unii Europejskiej (2,3). Wiąże się to nierozerwalnie z koniecznością prowadzenia monitoringu w zakresie obecności i oznaczania GMO. Urzędowa kontrola pasz w Polsce odbywa się zgodnie z planem kontroli opracowanym przez Inspekcję Weterynaryjną, w laboratoriach Zakładów Higieny pasz oraz w Krajowych Laboratoriach Referencyjnych.

Piśmiennictwo:

  1. ISAAA. 2016. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2016. ISAAA Brief No. 52. ISAAA: Ithaca, NY.
  2. Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy. OJ, 2003, L 268, 1-23.
  3. Rozporządzenie 1830/2003/WE dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające Dyrektywę 2001/18/WE. OJ, 2003, L 268, 24-28.
  4. Sieradzki Z., Mazur M. , Król B. , Kwiatek K.  Zastosowanie metod biologii molekularnej w badaniach w kierunku organizmów genetycznie zmodyfikowanych stosowanych w paszach w Polsce. Medycyna Weterynaryjna. 2017, 73 (5), 299-302.