twitter

image1 image1 image1 image1

Doskonalenie metod oznaczania zawartości jodu w paszach i premiksach

Improvement of methods for determination of iodine in feed and premixes

s.  60 - -63

Robert Gąsior

Instytut Zootechniki-PIB

Centralne Laboratorium, Aleksandrowice

Słowa kluczowe: metody oznaczania jodu, pasze, premiksy

Keywords: methods for iodine determination, feeds, premixes

Technika katalityczno-spektrofotometryczna -modyfikacja metody oznaczania jodu w paszach i premiksach fortyfikowanych związkami jodu

Ze względu na rolę jodu, jaką odgrywa on w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu oraz koniecznością uzupełnienia tego pierwiastka w dawkach dla zwierząt gospodarskich, celowa jest kontynuacja kontroli jego zawartości w paszach, z możliwością zwiększenia ilości badań w tym zakresie (Korol i in., 2013). Jednym z podstawowych materiałów podawanych zwierzętom są premiksy. Ich skomplikowana matryca, składająca się z różnych składników mineralnych sprawiała pewne utrudnienia w oznaczaniu ilościowym jodu.  Było to powodem zainicjowania zmian w metodzie analitycznej, które polegały na uzupełnieniu dotychczas stosowanej w Centralnym Laboratorium Instytutu Zootechniki procedury badawczej o możliwość zastosowania alternatywnego sposobu przygotowania próbki przed wykonaniem analizy.Metoda została zwalidowana i zaakceptowana przez Głównego Lekarza Weterynarii. Modyfikacja pozwala na oznaczenie ilościowe jodu dodanego do materiału zastosowanego w żywieniu zwierząt i dotyczy głównie premiksów (Rys. 2).  

Zastosowane zmiany w przygotowaniu próbki zawierającej dodatek związków jodu pozwalają  na zastosowanie mniej agresywnego czynnika utleniającego, zmniejszają pracochłonność i znacznie upraszczają proces analityczny. Ważną zaletą zmodyfikowanej procedury jest zmniejszenie niepewności oraz wartości dolnej granicy zakresu oznaczania.

Literatura

  1. Brzóska F. (2008). Sól i lizawki solne w żywieniu krów mlecznych oraz w profilaktyce jodowej człowieka. Wiad. Zoot., R. XLVI, 4: 9-22.  
  2. Ewy Z., Bobek S., Kamiński J. (1962). Badanie nad występowaniem niedoboru jodu u zwierząt w województwie krakowskim. Rocz. Nauk Roln., 79, B–3: 311–334.
  3. 3Gélinas Y., Venkatesh Iyengar G., Barnes R.M. (1998). Total iodine in nutritional and biological reference materials using neutron activation analysis and inductively coupled plasma mass spectrometry. Fresenius J Anal Chem., 362:483–488.
  4. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2013). Urzędowa kontrola jakości handlowej pasz – stan i wyzwania. Rozdział w monografii pt. „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania - Cz. II”, Pasze Przemysłowe, 22, 3: 73-77.
  5. Plan Urzędowej Kontroli Pasz, 2017. https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/badania-kontrolne-monitoring-pasz ). Pobrano 8.05.2018.
  6. Śliwiński B., Brzóska F., Szybiński Z. (2015). Iodine concentration in Polish consumer milk. Ann. Anim. Sci., 15, 3: 799–810. DOI: 10.1515/aoas-2015-0025.