twitter

image1 image1 image1 image1

Alkaloidy pirolizydynowe w paszach - zagrożenie dla zdrowia zwierząt?

Pyrrolizidine alkaloids in feeds – threat to animal health?

s. 32 - 33

Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

 

Słowa kluczowe: alkaloidy pirolizydynowe, pasze, zagrożenie.

Keywords: Pyrrolizidine alkaloids, feeds, threat.

Jak dotąd, nie udało się opracować skutecznej metody wykrywania alkaloidów w tkankach, dlatego najskuteczniejszą metodą ochrony przed zatruciami jest kontrola materiałów paszowych pod kątem obecności alkaloidów pirolizydynowych i ewentualne wycofanie zanieczyszczonego materiału paszowego. Dlatego też, opracowano metody analityczne oparte zarówno na chromatografii gazowej jak i chromatografii cieczowej, które umożliwiają stwierdzenie alkaloidów pirolizydynowych w materiałach paszowych.

Do tej pory badaniu poddano 72 próbki materiałów paszowych. Wśród badanych materiałów były kiszonki z traw, z lucerny oraz siano. Do badania zastosowano obie metody analityczne. Wśród 72 zbadanych próbek, 29 (40%) zawierało alkaloidy pirolizydynowe. Większość ze stwierdzonych stężeń wahało się w granicach 5.6 – 63 mg/kg. Tylko jedna próbka kiszonki z lucerny zawierała znaczne stężenie alkaloidów sięgające ilości 5085 mg/kg. Tego typu stężenie może stanowić zagrożenie wywołania zatrucia ostrego, jeśli skażona pasza spożywana byłaby nawet przez krótki okres czasu. Istniałoby również realne zagrożenie związane z transferem alkaloidów do żywności pochodzenia zwierzęcego takiej jak mleko czy mięso. Większość ze zbadanych materiałów, w których stwierdzono obecność alkaloidów, nie powinna jednak stanowić zagrożenia w kontekście wywołania zatrucia ostrego. Natomiast, mogą być one źródłem zatrucia chronicznego, gdyż nawet niskie stężenia AP mogą przyczyniać się do wystąpienia takiego zatrucia, jeśli spożywane są prze dłuższy okres czasu. 

Piśmiennictwo

1. Edgar J.A., Colegate S.M., Boppré M., Molyneux R.J.: Pyrrolizidine alkaloids in food: a spectrum of potential health consequences. Food Addit. Contam. Part A. 2011, 28, 308-324.

2. Edgar J.A., Molyneux R.J., Colegate S.M.: Pyrrolizidine Alkaloids: Potential Role in the Etiology of Cancers, Pulmonary Hypertension, Congenital Anomalies, and Liver Disease. Chem Res Toxicol 2015, 28, 4-20.

3. EFSA: Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed. EFSA J. 2011, 9, 1-134.

4. Kowalczyk E., Kwiatek K.: Determination of pyrrolizidine alkaloids in selected feed materials with gas chromatography-mass spectrometry. Food Addit. Contam. Part A. 2017, 34, 853-863.

4. Kowalczyk E., Patyra E., Kwiatek K., Alkaloidy pirolizydynowe zagrożeniem dla zdrowia

ludzi i zwierząt. Med. Weter. 2015, 71, 602-607.

6. Prakash A. S., Pereira T. N., Reilly P. E. B., Seawright A. A.: Pyrrolizidine alkaloids in human diet. Mutat. Res. 1999, 443, 53-67.

7. Roeder E.: Medicinal plants in Europe containing pyrrolizidine alkaloids. Pharmazie. 1995, 50, 83-98.

8. Wiedenfeld H., Edgar J.: Toxicity of pyrrolizidine alkaloids to humans and ruminants. Phytochem Rev. 2011, 10, 137–151.