twitter

image1 image1 image1 image1

Formaldehyd: nowy kierunek w badaniach laboratoryjnych  pasz

Formaldehyde: a new trend in laboratory feed examinations

s.70 - 71

Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

Słowa klucze: formaldehyd, pasze, kiszonki, kontrola, HPLC-DAD

Key words: formaldehyde, feed, silage, control, HPLC-DAD

Jednym z dodatków paszowych należących do kategorii „dodatki technologiczne” oraz grupy funkcjonalnej „konserwanty”  budzącym szereg kontrowersji, co do bezpieczeństwa jego stosowania jest formaldehyd.  Od pewnego czasu w Unii Europejskiej toczyła się debata nad rozszerzeniem zakresu rejestracji formaldehydu jako dodatku paszowego do mieszanek paszowych należącego do kategorii „dodatki technologiczne” oraz grupy funkcjonalnej „konserwanty”.  celem zahamowania procesów fermentacyjnych i mleka odtłuszczonego dla prosiąt (Dyrektwa Rady 70/524/EEC, 2004/C50/01). dawce wynoszącej 600 mg/kg. Propozycja dopuszczenia formaldehydu jako dodatku paszowego do mieszanek paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt była szeroko dyskutowana przez kraje członkowskie UE.

W Zakładzie Higieny Pasz opracowano metodę oznaczania formaldehydu z zastosowaniem techniki chromatografii cieczowej z detekcją diodową. Podjęte działania wynikały z wprowadzenia do Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz nowego kierunku badania, a mianowicie wykrywania i oznaczania poziomu formaldehydu.

Dnia 7 lutego 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/183 w sprawie odmowy przyznania zezwolenia na stosowanie formaldehydu jako dodatku paszowego należącego do grup funkcjonalnych „konserwanty” i „substancje polepszające stan higieniczny”, w którym odmawia się udzielenia zezwolenia na dopuszczenie formaldehydu jako dodatku w żywieniu zwierząt (Artykuł 1). Artykuł 2 niniejszego rozporządzenia nakazuje natomiast wycofanie z obrotu istniejących zapasów formaldehydu jako dodatku paszowego do stosowania w odtłuszczonym mleku w proszku w przypadku świń w wieku do sześciu miesięcy oraz premiksów zawierajacych ten dodatek najpóźniej do dnia 28 maja 2018 r. Przepis ten nakazuje również wycofanie z obrotu najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2018 r. mleka odtłuszczonego, mleka odtłuszczonego zawierającego premiksy oraz mieszanek paszowych zawierajacych mleko odtłuszczone z dodatkiem formaldehydu wyprodukowanych przed 28 maja 2018 r.

Pismiennictwo:

  1. EFSA FEEDAP Panel (EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed), 2014. Scientific Opinion on the safety and efficacy of formaldehyde for all animal species based on a dossier submitted by Regal BV. EFSA Journal 2014;12(2):3561.
  2.  EFSA FEEDAP Panel (EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed), 2014. Scientific Opinion on the safety and efficacy of Formaldehyde for all animal species based on dossier submitted by Adiveter S.L. EFSA Journal 2014; 12(2):3562.
  3. EFSA FEEDAP Panel (EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed), 2014. Scientific Opinion on the safety and efficacy of formaldehyde as a feed hygiene substance in feed for pigs and poultry. EFSA Journal 2014; 12(7):3790.
  4. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/183 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie odmowy przyznania zezwolenia na stosowanie formaldehydu jako dodatku paszowego należącego do grup funkcjonalnych „konserwanty” i „substancje polepszające stan higieniczny” (Dz.U. L 34 z 08.02.2018, 6–9).