twitter

image1 image1 image1 image1

Przetworzone białka zwierzęce (PAP) - możliwości stosowania w żywieniu zwierząt oraz metody urzędowej kontroli laboratoryjnej w świetle obowiązujących przepisów

Processed animal proteins (PAP) - possibilities of use in animal nutrition and methods of official laboratory control in the light of applicable regulations

s. 68 - 69

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz,

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

 Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkty przetworzonych białek zwierzęcych podlegają ścisłej kontroli laboratoryjnej. Opracowane metody badawcze pozwalają na stwierdzenie odchyleń w jakości badanych produktów. Wykorzystując metodę mikroskopową potwierdzamy dodatek niepożądanych składników. Uzupełnieniem są metody: konwencjonalny PCR i real-time PCR. Wyeliminowanie produktów nie spełniających określonych wymagań minimalizuje ryzyko występowania gąbczastej encefalopatii bydła.

Abstract: According with current regulations products of the processed animal proteins are strictly of laboratory control. Developed methods allow concluding variations in the quality of the tested products. Using the microscopic method is possibility to confirm the presence of undesirable components. This is complemented by newly methods: conventional PCR and real-time PCR. The elimination of the products not fulfill the specific requirements of the minimizing the risk of bovine spongiform encephalopathy.

Key words: pasze, PAP, MBM, PCR/feed, PAP, MBM, PCR

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 51/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analitycznych oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz (L 20/33, 23.01.2013).
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (L 54/1, 26.02.2009).
  3. EURL-AP Standard Operating Procedure Detection of ruminant DNA in feed using real-time PCR. http://eurl.craw.eu/img/page/sops/EURL-AP%20SOP%20Ruminant%20PCR%20V1.1.pdf
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (L 21/3, 24.01.2013).