twitter

image1 image1 image1 image1

Nowe podejście do oceny homogeniczności produktów paszowych

A new approach to assessing the homogeneity of feed products

s. 49 - 50

Sławomir Walczyński, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki Laboratoryjnej

Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Słowa kluczowe: produkty paszowe, ocena, homogeniczność, metoda

Key words: feed products, evaluation, homogeneity, method

Homogeniczność produktów paszowych jest oceniana podczas realizacji Planu Urzędowej Kontroli Pasz. Ilość próbek seryjnych pobieranych podczas monitoringu wzrosła z 80 w roku 2010 do 240 w roku 2016 i w latach kolejnych utrzymuje się na tym poziomie. Ocena homogeniczności jest przeprowadzana na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii. W celu potwierdzenia kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru w zakresie oceny homogeniczności organizowane są każdego roku badania biegłości (PT). Od 2017 r. bierze w nich udział 14 laboratoriów Zakładów Higieny Weterynaryjnej oraz 1 laboratorium Instytutu Zootechniki PIB – Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie (laboratorium referencyjne – organizator).

Dane zebrane podczas wieloletnich badań biegłości stanowiły podstawę do opracowania znowelizowanej instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr-02010-4/2018 z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącej oceny homogeniczności (niejednorodności) mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego. Niniejsza instrukcja uchyliła instrukcję GLW GIWpuf. 512Lab.1/2005 z dnia 9 listopada 2005, a została wydana na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 36, z póź. Zm.) Przy jej opracowaniu wykorzystano: Raport Techniczny Nordtest TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008; Rozporządzenie Komisji  (UE)  nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. oraz normę PN-ISO 6498. Pasze. Przygotowanie próbek do badań.

 

Literatura

1. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr-02010-4/2018 z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącej oceny homogeniczności (niejednorodności) mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego

2. Norma PN-ISO 6498. Pasze. Przygotowanie próbek do badań.  

3. Raport Techniczny Nordtest TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.

4. Rozporządzenie Komisji  (UE)  nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz (Dz.U. L 197/1 z 20.07.2013 r.).