twitter

image1 image1 image1 image1

Doniesienia posterowe

Wpływ przygotowania próbek MPU na wyniki  badań składników mineralnych. The influence of sample preparation of CF  on the test results of minerals. Grażyna Bielecka, Waldemar Korol. s.  106

Trwałość witaminy A i E w zależności od czasu i warunków przechowywania w laboratorium. Stability of vitamin A and E according to the storage time and  conditions in a laboratory. Jolanta Rubaj, Waldemar Korol. s. 107

Witaminy A i E w premiksach i MPU - potwierdzenie tożsamości i zgodności z deklaracją. Vitamins A  and E in CF and premixtures -  confirmation of identity and the conformity with labelling. Jolanta Rubaj, Waldemar Korol. s. 103

Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru  w zakresie badania aminokwasów w  paszach - „ILC aminokwasy 2017”. Evaluation of official laboratories authority in the scope of amino acid testing in feeds  ILC amino acid 2017. Jolanta Rubaj. s. 105

Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru  w zakresie badania witamin A, D i E w  paszach „ILC witaminy 2017”. Evaluation of proficiency testing results in the scope of vitamins A, D and E in feeds „ILC vitamins 2017”. Jolanta Rubaj

Oznaczanie markera triheptanianu glicerolu w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego. Wyniki badań z lat 2009-2017. Determination of glycerol triheptanoate marker in animal by-products. Results from the years 2009-2017. Ewelina Kowalczyk, Aleksandra Grelik, Krzysztof Kwiatek. s. 108

Wykrywanie alkaloidów pirolizydynowych w paszach – porównanie metod GC-MS i LC-MS. Determination of pyrrolizidine alkaloids in feeds-comparison of GC-MS and LC-MS methods. Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. s. 94

Wykrywanie Clostridium botulinum w karmach dla norek. Detection of Clostridium botulinum in mink feeds. Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek. s. 83

Oznaczanie kolistyny w paszach leczniczych z wykorzystaniem metody mikrobiologicznej. Determination of colistin in medicated feed by the microbiological method. Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek. s. 85

Badania potwierdzające pasz w kierunku wykrywania i oznaczania antybiotyków z grupy tetracyklin w latach 2015 – 2017. A confirmatory studies for the detection and determination tetracycline antibiotics in feed in 2015 – 2017. Ewelina Patyra, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Aleksandra Grelik, Krzysztof Kwiatek . s. 84

Rezultaty badań nad obecnością rzepaku GM w Polsce  prowadzonych w ZHS PIWet-PIB w ramach Programu Wieloletniego. Results of research on the presence of GM rape in Poland  carried out in ZHS PIWet-PIB as part of the Multi-annual Program. Małgorzata Mazur, Zbigniew Sieradzki, Beata Król, Krzysztof Kwiatek. s. 86

Problemy związane z interpretacją wyników badań w kierunku pasz genetycznie zmodyfikowanych. Problems related to the interpretation of test results towards genetically modified feed. Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek. s. s. 89

Alternatywne źródła białka paszowego w aspekcie eliminacji soi genetycznie zmodyfikowanej z żywienia zwierząt w Polsce. Alternative sources of feed protein in the aspect of the elimination of genetically modified soy from animal nutrition in Poland. Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek. s. 88

Harmonizacja badań w kierunku żywności i pasz genetycznie zmodyfikowanych w ramach urzędowego nadzoru w Polsce i UE. Harmonization of research of genetically modified food and feed under official  control in Poland and the EU. Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek. s. 87

Wykrywanie i identyfikacja DNA przeżuwaczy w surowych ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego. Detection and identification of ruminant DNA in raw animal by-products. Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek. s. 90

Występowanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach w 2017 roku. The presence of processed animal protein in feed in 2017. Anna Weiner, Ilona Paprocka, Martyna Skowronek-Syroka, Krzysztof Kwiatek. s. 91

Identyfikacja mięsa metodą izoogniskowania białek w gradiencie pH (IEF). Identification of meat by isoelectric focusing (IEF). Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek. s. 93

Oznaczanie masy cząsteczkowej hydrolizatów białkowych metodą elektroforezy jednokierunkowej SDS-PAGE. Determination of the molecular weight of protein hydrolysates by SDS-PAGE one-way electrophoresis. Anna Weiner , Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek. s. 92

Wyniki badania biegłości w zakresie homogeniczności (PT Homo 2017). Results of proficiency testing in the range of homogeneity (PT Homo 2017). Sławomir Walczyński. s. 96

Sprawdzenie kalibracji aparatu InfraXact w przewidywaniu fosforu całkowitego w roślinnych materiałach paszowych. Checking the calibration of the InfraXact apparatus in predicting total phosphorus in plant feed materials. Sławomir Walczyński. s. 98

Ocena porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych  w paszach. Assesment of interlaboratory comparisons in the range of packaging residues and injure contaminants  in feedingstuffs. Sławomir Walczyński.  s. 95

Ocena kompetencji  laboratoriów urzędowego nadzoru  na podstawie wyników „PT PASZE 2017”. Evaluation of the competency of official   laboratories on the basis of „PT FEED 2017”. Grażyna Bielecka. s. 99

Ocena wyników badań biegłości „PT MINERAL 2017”  z udziałem laboratoriów  urzędowego nadzoru w zakresie  oznaczania składników mineralnych w paszach. The evaluation of proficiency testing results „PT MINERAL 2017”  with participation of supervision laboratories in the scope of  minerals in feedingstuffs.. Grażyna Bielecka. s. 100

Jakość mączek zwierzęcych na podstawie  badań strawności białka in vitro.. Quality of animal meals on the basis of   in vitro protein digestibility testings. Grażyna Bielecka, Waldemar Korol. s. 101

Ocena szacowania energii brutto materiałów  paszowych na podstawie równania regresji. Estimation of gross energy calculation of feed  materials  on the basis of regression equation. Grażyna Bielecka, Waldemar Korol. s. 102

Ocena aktywności hormonalnej prenyloflawonoidu chmielowego w kontekście stosowania odpadów browarnianych w żywieniu zwierząt. Assessment of hormonal activity of hop plant prenyloflavonoid in the context of the use of brewery waste in animal nutrition. Sylwia Stypuła-Trębas, Lidia Radko, Andrzej Posyniak. s. 81

Ocena aktywności hormonalnej wybranych antybiotyków wykrywanych w paszach. Assessment of hormonal activity of selected antibiotics detected in feed. Sylwia Stypuła-Trębas, Lidia Radko, Andrzej Posyniak. s. 80

Dobre praktyki w żywieniu koni. Appropriate practices for feeding horses. Michał Pluta., Zbigniew Osiński. s. 109

Wpływ mykotoksyn wykrywanych w paszach na rozwój ryb Danio rerio. Effects of mycotoxins detected in feed on the development of Danio rerio. Radko L., Jedziniak P., Jakubaszek A*., Stypuła-Trębas S., Posyniak A. s. 82