twitter

image1 image1 image1 image1

Wyniki porównań międzylaboratoryjnych  wybranych dodatków paszowych w paszach w latach 2012-2017

s. 52-56

Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W latach 2012-2017 Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie zorganizowało porównania międzylaboratoryjne w zakresie oznaczania wybranych witamin i aminokwasów w paszach. W każdym roku przeprowadzono dwa porównania międzylaboratoryjne (ILC) w zakresie oznaczania witamin (A, E, D3) i aminokwasów (aminokwasy łącznie z tryptofanem) w paszach. W porównaniach uczestniczyły laboratoria upoważnione do badań pasz w ramach urzędowej kontroli. Laboratoria biorące udział w porównaniach potwierdziły kompetencje w zakresie aktualnie wykonywanych badań dodatków paszowych w ramach urzędowej kontroli pasz w latach 2012-2017 (witaminy A i E,  lizyna, metionina). Podano przykłady wykorzystania wyników ILC do kontroli jakości i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium.

Słowa kluczowe: porównania międzylaboratoryjne, mieszanki paszowe, premiksy, witaminy, aminokwasy

Results of interlaboratory comparisons  in the scope of selected feed additives in feedingstuffs in 2012-2017

Jolanta Rubaj

National Research Institute of Animal Production

Department of Laboratory Analytics, National Laboratory for Feedingstuffs in  Lublin

Summary. In 2012-2017 the National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin was organized interlaboratory comparisons  (ILCs) in the scope vitamins and amino acids in feed. In every year two ILCs in the scope of vitamin determination (A, E, D3) and amino acids (amino acids including tryptophan) were conducted. Laboratories responsible for the official feed control were participated in these ILCs. Participated laboratories in ILCs confirmed their competency in the scope of performed feed additive testing in 2012-2017 (vitamin A and E, lysine, methionine). Examples of using of ILCs results for quality control and improvement of quality assurance in a laboratory were presented.

Key words: interlaboratory comparison, compound feed, premixtures, vitamins, amino acids

Odnośniki

EA-04/16 (2007).  Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007.

Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.

Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. 2017. Spójny system szacowania niepewności wyników badań w zakresie jakości handlowej pasz na potrzeby urzędowej kontroli. Pasze Przemysłowe, 2017, nr 3/4, 59-64

Korol W.,  Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S., Reszko-Zygmunt J., Dobrowolski R. (2017). Criteria for using proficiency test results for estimation of measurement uncertainty: feed analysis example. Accreditation and Quality Assurance, 2017, 22, 2:83–89

Szkudzińska K., Smutniak I., Rubaj J., Korol W.,  Bielecka G. (2017). Method validation for determination of amino acids in feed by UPLC. Accreditation and Quality Assurance, 2017, 22, 5:247–252,

Norma ISO 13528:2005. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2010 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):

Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. Ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz  (Dz. Urz. UE L 54/1, 26.2.2009).

Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).

Thompson, M.: The amazing Horwitz function. AMC Technical Brief No. 17, July 2004 (amc\amctb\statssc\horwitztb_v2.doc).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33 poz. 287 z późn. zm).