twitter

image1 image1 image1 image1

Nowe podejście do oceny homogeniczności produktów paszowych

s. 57-64

Sławomir Walczyński, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki Laboratoryjnej

Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Streszczenie. Przedstawiono założenia znowelizowanej i obowiązującej od 28 marca 2018 r. instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie oceny homogeniczności mieszanek paszowych. Główne zmiany w instrukcji, w porównaniu do poprzedniej, to zwiększenie do 6 sztuk próbek pierwotnych oraz zmniejszenie do 100 g ich masy. Wartości średnie zawartości składnika kluczowego z serii sześciu pomiarów wykonywanych w dwóch powtórzeniach obliczane są z wykorzystaniem wszystkich wyników, n = 12. Podobnie odchylenie standardowe SD obliczane jest dla n = 12.  Otrzymany współczynnik zmienności wyników CVm (dla n=12) rozkładany jest na dwie składowe: współczynnik zmienności metody CVr (powtarzalność) oraz współczynnik zmienności niejednorodności badanego składnika CVh (standardowa niejednorodność). Przeliczono ponadto wyniki badania biegłości PT homogeniczność z 2016 r. według nowej instrukcji i zestawiono je z wynikami uzyskanymi na podstawie obliczeń obowiązujących w uchylonej instrukcji.

Słowa kluczowe: produkty paszowe, ocena, homogeniczność, metoda

A new approach to assessing the homogeneity of feed products

Sławomir Walczyński, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production

Department of Laboratory Analytic, National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The assumptions of the revised instructions of the Chief Veterinary Officer regarding the homogeneity of compound feeds, as amended and is effective from  March 28, 2018, have been presented. The main changes in the instructions are an increase of up to 6 pieces of primary samples and a reduction of up to 100 g of their mass. The average values of the key component content from the series of six measurements performed in duplicates are calculated using all results, n = 12. Similarly, the SD standard deviation is calculated for n = 12. The resulting coefficient of variation of CVm results is divided into two components: CVr coefficient of variation (repeatability) and heterogeneity coefficient of the tested component CVh (standard heterogeneity). Moreover, the results of PT proficiency testing from 2016 according to the new instruction were also calculated and compiled with the results obtained on the basis of calculations in force in the repealed instruction.

Key words: feed products, evaluation, homogeneity, method

Odnośniki:

 1. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr-02010-4/2018 z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącej oceny homogeniczności (niejednorodności) mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego.
 2. Klein S., Thoraval Y., Mathiaud A., Mansuy E. (2015). Effects of raw materials grinding with disc mill on feed particle size and digestibility for broiler chicken. Journees de la Recherche Avicole et Palmipedes a Foie Gras, Tours, France, les 25 et 26 mars 2015, 514-518, conference paper.
 3. Norma PN-ISO 6498. Pasze. Przygotowanie próbek do badań.  
 4. Norma PN-EN-ISO 6869:2002. Pasze. Oznaczanie zawartości wapnia, miedzi, żelaza, magnezu, manganu, potasu, sodu i cynku - Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
 5. Raport Techniczny Nordtest TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.
 6. Reese, D. A. Foltz, K. L. Moritz, J. S. (2017).  Effect of mixing and sampling method on pelleted feed nutrient analysis and diet formulation validation. Journal of Applied Poultry Research;  26(2):219-225.
 7. Raport Techniczny Nordtest TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.
 8. Rozporządzenie Komisji  (UE)  nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz (Dz.U. L 197/1 z 20.07.2013 r.).
 9. Sihag Z. S. Lohan O. P. Sajjan Sihag. (2017).  Effect of mixing periods of various feed ingredients on the performance of broilers. Journal of Poultry Science; 45(1):26-29.
 10. Walczyński S. (2017). Homogeniczność produktów paszowych – wyniki badań i ocena. Rozdział w monografii pt. „Ocena jakości pasz”, Pasze Przemysłowe, 26 (2), 51-57.
 11. Zawiślak, K. Sobczak, P. Weldycz, A.  (2012).  Mixing as CCP in the production of industrial feed. Text Journal of Central European Agriculture; 13(3):545-553.