twitter

image1 image1 image1 image1

­ Występowanie antybiotyków w paszach na podstawie badań urzędowych i zagrożenia z tym związane w aspekcie  zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

s. 11-18

Monika Przeniosło - Siwczyńska, Aleksandra Grelik, Ewelina Patyra,
Maja Chyłek - Purchała, Beata Kozak, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Substancje przeciwbakteryjne, w tym głównie antybiotyki są istotnym elementem terapii i profilaktyki chorób występujących u zwierząt gospodarskich oraz powodujących największe straty ekonomiczne. W przeszłości niektóre antybiotyki były stosowane jako dodatki paszowe w celu poprawy efektów produkcyjnych zwierząt jako tzw. antybiotykowe stymulatory wzrostu (ASW). Problemy związane z niewłaściwym stosowaniem antybiotyków i szerzeniem się antybiotykooporności doprowadziły w konsekwencji do wprowadzenia w krajach Unii Europejskiej zakazu stosowania antybiotyków jako dodatków paszowych. Obecnie pasza lecznicza jest jedynym sposobem podania produktów leczniczych weterynaryjnych, które są włączane do paszy. Aby zapewnić rozważne stosowanie pasz leczniczych u zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności i tym samym przyczynić się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego w kontekście zagrożeń związanych z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, należy ograniczać niewłaściwe stosowanie pasz leczniczych oraz stosowanie ich w celach profilaktycznych. Unia Europejska wprowadziła odpowiednie regulacje związane z obowiązkiem monitorowania i prowadzenia programów kontrolnych dotyczących wykrywania antybiotyków, w tym niedozwolonych ASW w paszach oraz kontroli laboratoryjnej pasz leczniczych w kierunku badania zawartości substancji czynnej i ich homogeniczności.

Słowa kluczowe: pasze, pasze lecznicze, substancje przeciwbakteryjne, antybiotyki, antybiotykooporność, zdrowie publiczne, urzędowa kontrola

 

Occurrence of antibiotics in animal feed on the basis of official tests and treats related in the field of animal health and public health

Monika Przeniosło - Siwczyńska, Aleksandra Grelik, Ewelina Patyra,
Maja Chyłek - Purchała, Beata Kozak, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs National Veterynary Research Instytute

Summary. Antibacterial substances, mainly antibiotics are used on a large scale and administered for treating and prevention bacterial diseases of food-producing animals. Furthermore the antibacterials were used as feed additives to improve growth since the early 1950s as antibiotic growth promoters (AGPs). Due to the problems with the risk of emergence of antibiotic resistance, EU imposed for precautionary reasons a ban on use of AGPs in feeds. At present medicated feed is the only way for the administration of veterinary medicinal products, which are incorporated into feed. In order to ensure a prudent use of medicated feed for food-producing animals and therefore provide the basis for the assurance of a high level of protection of public health, taking into account risk posed by resistance to antimicrobials, it is appropriate to limit the improper use of medicated feed, especially for preventive use. EU enforced suitable regulations connected with monitoring and conducting control programmes of detection of antibacterial substances, including AGPs in feeds and to ensure the safety of medicated feed introduced the obligation to control the content of active substances in medicated feed and their homogeneity.

Keywords: animal feed, medicated feed, antibacterial substances, antibiotics, antimicrobial resistance, public health, official control

 

 

Piśmiennictwo:

 1. Bates J., Jordens J.Z., Griffiths D.T.: Farm animals as a putative reservoir for vancomycin resistant enterococcal infection in man. J. Antimicrob. Chemother. 1994, 34, 507-516.
 2. Bednarek D.: Metafilaktyka syndromu oddechowego bydła – znaczenie i zasady postępowania. Lecznica Duych Zwierzt 2010, 4-10. 
 3. Bogaard A.E. van den, Stobberingh E.E.: Epidemiology of resistance to antibiotics. Links between animals and humans. Int. J. Antimicrob. Agents 2000, 14, 327-335.
 4. Dewdney J.M., Maes L., Raynaud J.P., Blanc F., Scheid J.P.: Risk assessment of antibiotic residues of beta-lactams and macrolides in food products with regard to their immunoallergic potential. Food Chem Toxicol 1991, 29, 477-483.
 5. Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. W sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych. Dz. Urz. WE z 28.11.2001, L311, 1-66.
 6. Kennedy D.G., Blanchflower W.J., Hughes P. J., mccaughey W.J.: The incidence and cause of lasalocid residues in eggs in Northern Ireland. Food Addit Contam 1996, 13, 787-794.
 7. Mcevoy J.D.G.: Contamination of animal feedingstuffs as a cause of residues in food: a review of regulatory aspects, incidence and control. Anal Chimica Acta 2002, 473, 3-26. 
 8. Nicpoń J., Czerw P.: Patogeneza, diagnostyka i terapia zatruć salinomycyną u koni. Med. Weter. 1995, 51(11), 659-662
 9. Olejnik M. Kokcydiostatyki w paszach jako zagrożenie dla zwierząt niedocelowych. W: Materiały, mieszanki i dodatki paszowe – ocena bezpieczeństwa i jakości. Materiały konferencyjne., red. Korol W., Kwiatek K. Pasze Przemysłowe, Lublin 2016, 28-30. 
 10. Pejsak Z., Truszczyński M.: Leki przeciwbakteryjne stosowane u świń. Życie Wet. 2016, 91(4), 254-257.
 11. Pejsak Z.: Strategiczne stosowanie chemioterapeutyków u świń – aspekty praktyczne. Życie Wet. 2009, 84(4), 287-289.
 12. Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K., Wasyl D.: Stosowanie substancji przeciwbakteryjnych w produkcji zwierzęcej a problem antybiotykooporności bakterii. Med. Weter. 2015, 71(11), 663-669
 13. Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Pasze lecznicze w medycynie weterynaryjnej – wybrane aspekty bezpieczeństwa i stosowania. Życie Weterynaryjne 2016, 91(11), 854-857.
 14. Roliński Z.: Farmakologia i farmakoterapia weterynaryjna. Wydawnictwo pwril, Warszawa 2008
 15. Rozporządzenie Rady (WE) 2821/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. Zmieniające, w odniesieniu do cofnięcia zezwolenia dla niektórych antybiotyków, dyrektywę 70/524/EWG dotyczącą dodatków paszowych.
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r. W sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.
 17. Segato G., Benetti C., Angeletti R., Montesissa C., Biancotto G.: Doxycycline and sulfadimethoxine transfer from cross-contaminated feed to chicken tissues. Food Additives and Contaminants 2011, 28(7), 860-868.
 18. Szymanek-Bany, Szprengier-Juszkiewicz T., Olejnik M., Żmudzki J.: Zatrucie indyków narazyną. Med. Weter. 2015, 71(5), 312-317.
 19. Walczyński S.: Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji mieszanek paszowych – aktualne uwarunkowania. W: Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania – monografia cz. II., red. Korol W., Kwiatek K. Pasze Przemysłowe, Lublin 2011, 67-71.
 20. Zawiadomienie Komisji - Wytyczne dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w medycynie weterynaryjnej Dz. U. WE z 11.09.2015, C 299/7.