twitter

image1 image1 image1 image1

VI Międzynarodowa Konferencja Paszowa w Bergen

s. 18-21

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. Międzynarodowe Konferencje Paszowe są organizowane co dwa lata i mają na celu wymianę doświadczeń w zakresie nowych metod analitycznych, badań nad oceną ryzyka i pracami legislacyjnymi oraz nowych wyzwań w sektorze przemysłowej produkcji pasz. Jest to spotkanie naukowców, przedstawicieli przemysłu paszowego, organizacji pozarządowych i organizacji publicznych z Europy i spoza niej. Celem artykułu było omówienie VI Międzynarodowej Konferencji Paszowej w Bergen, podczas której omawiano nowe materiały paszowe, dodatki paszowe, chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia pasz, nowe podejścia analityczne m.in. do identyfikowalności materiałów paszowych w perspektywie bezpieczeństwa paszy.

Słowa kluczowe: konferencja, pasza, bezpieczeństwo, zagrożenie, białko zwierzęce, owady, CWD

 

6th International Feed Conference in Bergen

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, National Veterinary Research Institute,

57 Partyzantow Avenue, 24-100 Pulawy, Poland

Summary. International Feed Conferences are held biannually and aim to exchange of experience in field of new analytical methods, study on risk assessment and legislative works as well as new challenges in the industrial feed production sector. It is a meeting of scientists, industry representatives, NGOs and public organizations from across Europe and beyond. The aim of the article was presentation the Sixth International Feed Conference topics in Bergen, where new feed materials, feed additives, chemical and biological feed contaminants, new analytical approaches were discussed, as well as the traceability of feed materials in aspect of feed safety.

Key words: conference, feed, safety, hazard, animal protein, insects, CWD

Strona internetowa: https://feed2018.hi.no/resources/programme_and_abstract_book_feed2018.pdf .