twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników badań biegłości w zakresie wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach

s. 22-29

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Martyna Skowronek-Syroka, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie. W wyniku wybuchu epidemii gąbczastej encefalopatii bydła wprowadzono ograniczenia stosowania oraz wymagania, które muszą spełniać materiały pochodzenia zwierzęcego. Badania pasz metodą mikroskopową w ramach planu urzędowej kontroli pasz wykonywane są w 16. laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, które uczestniczą w badaniach biegłości w celu sprawdzenia swoich kompetencji. W badaniu przeprowadzonym w 2018 roku (Runda 25) wszystkie laboratoria uzyskały wyniki zadowalające.

Słowa kluczowe: pasze, PT, PAP

 

Evaluation of the results of the proficiency test in the detection of processed animal protein in feeds

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Martyna Skowronek-Syroka, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs National Veterynary Research Instytute

Summary. As a result of the outbreak of an epidemic of the bovine  spongiform encephalopathy a restriction of the use and a requirement which materials of the animal origin must fulfil were implemented. Feed examination by microscopic method in the framework of the official control plan are carried out in 16 Regional Laboratories, which participate in proficiency testing in order to verify their competence. In a study carried out in 2018 (Round No 25) all laboratories obtained satisfactory results.

Key words: feed, PT, PAP

Piśmiennictwo:

 1. Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r., ustanawiające zasady zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu;
 2. Decyzja Komisji 2001/9 oraz Decyzja Komisji 2001/165 w sprawie skażeń krzyżowych pasz dla bydła.
 3. Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r., ustanawiające przepisy zdrowotne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.L 273, 10.10.2002).
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2003 z dnia 10 lipca 2003 r., zmieniające załączniki I, IV i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1326/2001 w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz żywienia zwierząt.
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia zwierząt.
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (L 54/1, 26.02.2009).
 9. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych (Dz. U., poz. 480, z późn. zm.).
 10. PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badań biegłości”.
 11. Van Raamsdonk L.W.D., Pinotti L., Veys P., Bremer M., Hekman W., Kemmers A., Campagnoli A., Paltanin C., Belinchon Crespo C., Vliege J., Pinckaers V. & Jřrgensen J. S. (2011). New developments in classical microscopy; what can be expected for the official control? Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 15(S1), 15-24.
 12. Fumiere O., Veys P., Boix A., von Holst C., Baeten V., Berben G.: Methods of detection, species identification and quantification of processed animal protein In feedingstuffs. Biotech. Agron. Soc. Environ. 2009, 13(S), 57-70.
 13. EURL-AP Standard Operating Procedure Operational protocols for the combination of light microscopy and PCR. http://eurl.craw.eu/img/page/sops/EURL-AP%20SOP%20operational%20schemes%20V3.0.pdf.
 14. Woodgate S.L., van der Hoven S., Vaessen J., Margry R.: Control tools to detect processed animal proteins in feed and in animal by-products: specificity and challenges. Biotechnol Agron Soc Environ 2009, 13, 9–13.
 15. van Raamsdonk L.W.D., Veys P., Vancustem J., Pridotkas G., Jřrgensen J.S.: Classical microscopy: improvements of the qualitative protocol. In: Detection, identifiacation and quantification of processed animal proteins in feedingstuffs. Edited by Jřrgensen J.S., Beaten V., Namur University Press, 2012, pp. 47–57.
 16. Taylor D.M., Woodgate S.L. “Rendering practices and innovation of transmissible spongiform encephalopathy agents” Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 22 (2003), 297-310.
 17. Gizzi G., Raamsdonk L.W.D., Baeten V., Murray I., Berben G., Brambilla G., von Holst Ch.: An overview of tests for animal tissues in feeds applied in response to public health concerns regarding bovine spongiform encephalopathy. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 2003, 22, 311-331.
 18. Fumiere O., Veys P., Boix A., von Holst C., Baeten V., Berben G.: Methods of detection, species identification and quantification of processed animal protein In feedingstuffs. Biotech. Agron. Soc. Environ. 2009, 13(S), 57-70.
 19. Frick G., Roetschi A., Hauswirth H. 2002. Mikroskopische Untersuchung von Futtermitteln. Agrarforschung, 9, 497-504.
 20. Frick G., Roetschi A., Hauswirth H. 2003. Futtermittel: Prüfung der Zusammensetzung. Agrarforschung, 10, I-VIII.
 21. Gizzi G., von Holst Ch. 2004. Determination of processed animal proteins, including meat and bone meal, in animal feed. J. AOAC Int., 87, 1334-1341.
 22. Hormish D.E. 2004. Traceability of processed animal proteins with varying texture in feed: determination with microscopic and polymerase chain reaction methods. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 8, 257-266.
 23. Pinotti L., Campagnoli A., Tongon G., Cheli F., Dell’Orto V., Savoini G. 2004. Microscopic method in processed animal proteins identification in feed: applications of image analysis. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 8, 249-251.
 24. Raamsdonk L.W.D., Vancustem J., Zegers J., Frick G., Jorgenson J.S., Pinckaers V., Bosch J., Paradies-Severin I. 2004. The microscopic detection of animal proteins in feeds. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 8, 241-247.
 25. Paprocka I., Gołębiowska A., Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K., Weiner A. 2011. Ocena kompetencji laboratoriów urzędowych w zakresie wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach. ycie weterynaryjne 2, 142-145.