twitter

image1 image1 image1 image1

Substancje antyżywieniowe w nasionach roślin bobowatych oraz możliwość ich neutralizacji poprzez stosowanie zabiegów uszlachetniających

s. 30-36

Marcin Różewicz, Marta Wyzińska

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Uprawy Roślin Zbożowych

Streszczenie. W pracy o charakterze przeglądowym scharakteryzowano substancje antyodżywcze występujące w nasionach roślin bobowatych, które wpływają na obniżenie ich wartości pokarmowej. Przedstawiono również najczęściej stosowane metody uszlachetniania surowców oraz ich wpływ na neutralizację substancji antyodżywczych. Omówiono również możliwość zastosowania tych procesów na polepszenie strawności i wyników produkcyjnych drobiu w oparciu o najnowsze badania naukowe.

Słowa kluczowe: substancje antyodżywcze, rośliny bobowate, wartość paszowa, drób

 

Anti-nutritious factors in leguminous plant and the possibility of neutralizing them after apllaying refining treatments

Marcin Różewicz, Marta Wyzińska

Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research Inst.,

Department of Cereal Plants Cultivation, Czartorystkich 8, 24-100 Puławy

Summary. In the review paper, anti-nutritive substances occurring in the seeds of legumes, which reduce their nutritional value, have been characterized. The most frequently used methods of refining raw materials and their influence on the neutralization of anti-nutritive substances were also presented. The possibility of applying these processes to improve the digestibility and production results of poultry based on the latest scientific research was also discussed.

Keywords: anti-nutritive substances, legumes, fodder value, poultry

Literatura:

Ahmed A., Zulkifli I., Farjam A. S., Abdullah N., Liang J. B.: Extrusion enhances metabolizable energy and ileal amino acids digestibility of canola meal for broiler chickens. Italian Journal of Animal Science, 2014, 13(1), 3032.

Banaszkiewicz T.: Wpływ zabiegu obłuszczania na wartość pokarmową diet z udziałem makuchów w żywieniu kurcząt brojlerów. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops XXVI, 2005, (2),499-510.

Baraniak B., Niezabitowska M., Porzucek, H.: Zawartość białka ogółem, inhibitorów trypsyny i stachiozy w preparatach białkowych uzyskiwanych z mąki grochu za pomocą rożnych metod koagulacji. Żywność Nauka Technologia Jakość, 2004, 11(3), 87-97.

Boroojeni F. G., Svihus B., von Reichenbach H. G., Zentek, J.: The effects of hydrothermal processing on feed hygiene, nutrient availability, intestinal microbiota and morphology in poultry—A review. Animal Feed Science and Technology, 2016, 220, 187-215.

Czech A., Grela E. R.: Effect of microbial phytase and formic acid supplementation of sow diets on performance and haematological parameters of blood. Annals of Animal Science, 2002, Supp. 2: 201-205.

Duan, C.X.,  Wang X.M., Zhu Z.D., Wu. X.F.:  Testing of seedborne fungi in wheat germ plasm conserved in the National Crop Genebank of China, Agricultural Science, 2007 6:682–687.

Embaby E.M. Abdel-Galil M.: Seed borne fungi and mycotoxins associated with some legume seeds in Egypt. Journal of Applied Sciences Research, 2006, 2(11):1064-1071.

Flis M.,   Sobotka W., Zduńczyk Z.: Effect of variety and dehulling on nutritional value of white lupin seeds for growing pigs. Journal of Animal and Feed Sciences,1997,  6, 521-531.

Grant G., van Driessche E.: Legume lectins: physiochemical and nutritional properties. Recent advantages of research in antinutritional factors in legume seeds. – ed. A.F.B. van der Poel, J. Huisman, H.S. Saini. 2nd Int. Workshop on ANFs in legume seeds. 1993, EAAP Publication, Wageningen, 70, 219-233.

Hejdysz M., Kaczmarek S. A.,  Rutkowski,A.: Effect of extrusion on the nutritional value of peas for broiler chickens. Archives of animal nutrition, 2016b, 70(5), 364-377.

Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Adamski M., Rutkowski A.:Influence of graded inclusion of raw and extruded pea (Pisum sativum L.) meal on the performance and nutrient digestibility of broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, 2017a, 230, 114-125.

Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Rutkowski A.: Extrusion cooking improves the metabolisable energy of faba beans and the amino acid digestibility in broilers. Animal Feed Science and Technology, 2016a,  212, 100-111.

Hejdysz, M., Kaczmarek, S. A., Kubiś, M., Jamroz, D., Kasprowicz-Potocka, M., Zaworska, A., & Rutkowski, A: Effect of increasing levels of raw and extruded narrow-leafed lupin seeds in broiler diet on performance parameters, nutrient digestibility and AME N value of diet. J. Anim. Feed Sci, 2017b, 26(3), 247-256.

Henry M. H., Pesti G. M., Bakalli R., Lee J., Toledo R. T., Eitenmiller R. R.,  Phillips, R. D.:The performance of broiler chicks fed diets containing extruded cottonseed meal supplemented with lysine. Poultry Science, 2001, 80(6), 762-768.

Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Korbas M.: Potential risk of infection of pathogenic fungi to legumes (Fabales) and possibilities of their control. Progress in Plant Protection, 201, 53(4), 762-767.

Ivarsson E., Wall, H.: Effects of toasting, inclusion levels and different enzyme supplementations of faba beans on growth performance of broiler chickens. Journal of Applied Poultry Research, 2017,  26(4), 467-475.

Janocha  A.: Efektywność stosowania preparatów enzymatycznych w żywieniu kurcząt brojlerów. Wydawnictwo UPH w Siedlcach. Rozprawa habilitacyjna, 2011, nr 113.

Janocha A., Osek M., Klocek B.: Mieszanki z różnym udziałem obłuszczonych nasion bobiku w żywieniu kurcząt brojlerów, Zeszyty Naukowe 45. Chów i Hodowla Drobiu, 1999, Warszawa, 389 – 397.

Kiczorowska B., Samolińska W., Grela E.R, Andrejko D.: Efektywność dodatku naświetlanych promieniami podczerwonymi nasion grochu w mieszankach na wybrane wskaźniki produkcyjne i status zdrowotny kurcząt brojlerów. Medycyna Weterynaryjna, 2015, 71, 9, 583-588.

Kowalczyk E., Patyra E., Kwiatek K.: Alkaloidy pirolizydynowe zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Med. Weter, 2015, 71(10), 602-607.

Kulasek G., Leontowicz H., Krzemiński R.: Bioaktywne substancje w pokarmach dla ludzi i zwierząt (cz. I). Czynniki antyżywieniowe. Mag. Wet., 1995, 15: 39-44.

Laudadio V., Tufarelli V.: Growth performance and carcass and meat quality of broiler chickens fed diets containing micronized-dehulled peas (Pisum sativum cv. Spirale) as a substitute of soybean meal, Poultry Science, 2010, 89 :1537–1543.

Łuczak D., Janocha A.: Mechaniczne uszlachetnianie pasz jako istotny element w efektywnym żywieniu kurcząt brojlerów w Polsce. Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III, 2014. Wyd.PSW JPII, T I, 401 – 408.

Masoero F., Pulimeno A.M., Rossi F.: Effect of extrusion, expansion and toasting on the nutritional value of peas, faba beans and lupins. Ital. J. Anim. Sci., 2005, 4, 177-189.

Matyka S., Bogusz G., Korol W.: Fityniany w ziarnie zboż, nasionach roślin strączkowych i rzepaku” OO”. Biuletyn Informacyjny Przemysłu Paszowego, 1993, 32(1), 37-43.

Milczarek A., Osek M.: Porównanie wartości pokarmowej surowych, obłuszczanych i ekstrudowanych nasion roślin bobowatych. Acta Agroph., 2016, 23(4):649-660.

Mira I., Persson K., Villwock V.K.: On the effect of surface active agents and their structure on the temperature-induced changes of normal and waxy wheat starch in aqueous suspension. Part I. Pasting and calorimetric studies. Carbohyd. Polym., 2007, 68: 665-678.

Mościcki, L.: Rozwój krajowego przetwórstwa ekstrudowanej żywności i pasz. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2001, 45(09), 22-24.

Nageswara A.R., Reddy,V.R., Reddy A.S.K.: Effect of processing of feeds by pelleting, extrusion cooking and expander extrusion on the performance of layers. Indian J. Poultry Sci.,2004, 39: 171 174.

Nalle C. L., Ravindran G., Ravindran V.: Influence of dehulling on the apparent metabolisable energy and ileal amino acid digestibility of grain legumes for broilers. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2010, 90(7), 1227-1231.

Osek M., Milczarek A., Pachnik, M.: Wpływ moczenia nasion bobiku na ich wartość odżywczą dla kurcząt brojlerów. Zeszyty Problemowe Postepów Nauk Rolniczych, 2017, 588, 73-82.

Rahman M. A. U., Rehman A., Chuanqi X., Long Z. X., Binghai C., Linbao J. H. S.,  Huawei S.: Extrusion of Feed/Feed Ingredients and Its Effect on Digestibility and Performance of Poultry: A Review. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci, 2015, 4(4), 48-61.

Różewicz M., Laskowski S.: Metody doskonalenia surowców paszowych poprzez zastosowanie zabiegów uszlachetniających, cz. I. Pol. Drob., 2017, 1: 26-30.

Schloss S., Koch M., Rohn S., Maul, R.: New trends and old problems: The legume mycotoxin phomopsin A in a” worst case”-review. Berichte aus dem Julius Kühn-Institut, 2016,  (183), 81-82.

Troszyńska A., Honke J.,  Zduńczyk, Z.: Fityniany w surowcach roślinnych. Cz. I. Właściwości chemiczne fitynianów oraz sposoby ich usuwania. Przemysł Spożywczy, 1992, 3(46), 78-81.

Urbano, G., Aranda, P., Vilchez, A., Aranda, C., Cabrera, L., Porres, J. M., & López-Jurado, M.: Effects of germination on the composition and nutritive value of proteins in Pisum sativum, L. Food Chemistry, 2005,  93(4), 671-679.

Winiarska-Mieczan A., Koczmara K.: Wpływ moczenia nasion fasoli (Phaseolus vulgaris), soi (Glycine max) i soczewicy (Lens culinaris) na ich skład chemiczny. Acta Agroph., 2006,  8, 2, 537–543.

Winiarska-Mieczan, A.: Inhibitory trypsyny z rodziny Bosmana Birka – budowa oraz znaczenie w żywieniu ludzi i zwierząt. Med. Wet., 2007,  63:276-281.

Wociór A., Kostyra H..,  Kuśmierczyk M.: Lektyny żywności. Żywność Nauka Technologia Jakość,2008,  15(6), 16-24.

Wójcik A., Remlein-Starosta D.: Ocena zawartości mikotoksyn fusaryjnych (trichotecenów B) w roślinach strączkowych pochodzących z upraw ekologicznych i konwencjonalnych. Progress in Plant Protection, 2011, 3(51).

Zduńczyk, Z., Godycka, I., Troszyńska, A.: Fityniany w surowcach roślinnych. Cz. 2 Wpływ kwasu fitynowego na dostępność składników mineralnych. Przemysł Spożywczy,1992,  4(46), 95-96.