twitter

image1 image1 image1 image1

Wymogi prawne stosowania i obrotu handlowego organizmami genetycznie zmodyfikowanymi oraz interpretacja wyników badań pasz w kierunku GMO

s. 46-50

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie. Stosowanie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych w Polsce i na świecie jest powszechne w medycynie, przemyśle czy badaniach naukowych. Z drugiej zaś strony obserwujemy opór społeczeństwa przed stosowaniem roślin genetycznie zmodyfikowanych w produkcji żywności i pasz. W związku z tym, w UE wprowadzono przepisy prawa odnoszące się do wprowadzania i stosowania GMO na rynku  jako  żywność i pasze. Obowiązujący w UE próg 0,9% wymaga stosowania etykietowania produktów na zawartość GMO, jeżeli zostanie on przekroczony w odniesieniu do pojedynczego składnika produktu. Ponadto, nawet zawartość poniżej 0,9% GMO kwalifikuje do stosowania etykietowania, jeżeli jest to zamierzone i celowe. Obowiązująca interpretacja prawa w tym zakresie i ocena zgodności produktów z wymaganiami w zależności od wyników badań laboratoryjnych jest przedmiotem niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe: pasze, żywność, etykietowanie, GMO

Legal requirements for the use and trade of genetically modified organisms and the interpretation of feed test results in the direction of GMOs presence

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, National Veterynary Research Instytute

Summary. The use of genetically modified microorganisms in Poland and around the world is common in medicine, industry or scientific research. On the other hand, we observe the resistance of the society against the use of genetically modified plants in the production of food and feed. Consequently, legislation in the EU has been introduced regarding the introduction and use of GMOs on the market as food and feed. The 0.9% threshold in the EU requires labeling for GMO content if it is exceeded for every one single component. In addition, even content below 0.9% GMO qualifies for the use of labeling, if it is intended. The binding interpretation of the law in this respect and the assessment of compliance of products with requirements depending on the results of laboratory tests is the subject of this article.

Key words: feed, food, labelling, GMO

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. OJ L 268, 18.10.2003, p. 29–43.
  2. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. OJ L 268, 18.10.2003, p. 1–23.
  3. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE. OJ L 268, 18.10.2003, p. 24–28.
  4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło. OJ L 166, 25.6.2011, p. 9–15.
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. OJ, 2009, L 229, 1–28.
  6. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity). Dz. U. z 2017 r. poz.453, 1-23