twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena jakości handlowej pasz – wyniki wybranych badań monitoringowych i wyzwania

s. 80-86

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Poddano ocenie wyniki badań chemicznych materiałów i mieszanek paszowych prowadzonych w latach 2016-2017. Zakres badań obejmował podstawowe składniki pokarmowe (wilgotność, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe), skrobia, cukry, wartość energetyczną pasz dla drobiu, niepożądane zanieczyszczenia (metale ciężkie, arsen, fluor). Badaniom poddano łącznie 300 próbek pasz, głównie mieszanek paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających i materiałów paszowych. Celem oceny było sprawdzenie wartości odżywczej materiałów paszowych pochodzących z różnych źródeł, często wprowadzanych od niedawna na rynek (drożdże, mączka guar, makuchy sojowe) i porównanie z rekomendowanymi wartościami tabelarycznymi. Przedstawiono zakres i ogólne wyniki monitorowania pasz w latach 2016-2017, głównie w odniesieniu do parametrów jakości handlowej pasz.

Słowa kluczowe: materiały paszowe, skład chemiczny, wartość odżywcza, ocena jakości
 

Evaluation of feed market quality – results of monitoring and challenges

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

National Research Institute of Animal Production, Department of Laboratory Analytic,
National Laboratory for Feedingstuffs, st. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Summary. Results of chemical testing of feed materials and compound feed conducted in 2016-2017 were evaluated. The scope of investigation includes basic nutrients (moisture, crude ash, crude protein, crude fat, crude fiber), starch and sugar, metabolisable energy value for poultry and swine, undesirable substances (heavy metals, fluorine and arsenic). Total number of tested samples equals 300, including compound feeds and complementary feeds and feed materials. The aim of the evaluation was checking nutritive value of feed materials of different origin, often newly introduced on market (eg. guar meal, yeast) and their comparison with recommended tabular values. The scope and general results of monitoring, conducted in 2016-2017, were presented with regard to parameters of feed market quality.

Key words: feed materials, chemical composition, nutritive value, feed evaluation

Odnośniki

 1. European Standard EN 15550. Animal feeding stuffs. Determination of cadmium and lead by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure digestion. CEN, Brussels 2007.
 2. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Matyka S. 2006. Studies of electrolyte balance in Polish feed mixture for poultry. Polish Journal of Natural Sciences, Supplement 3, ss.93-99.
 3. Normy Żywienia Świń. Wartość pokarmowa pasz. IFZ Jabonna 1993.
 4. Nutrient Requirement of Poultry. 1994. Ninth Revised Ed., NRC, Washington D.C., National Academy Press.
 5. PN-EN 16277. Pasze – Oznaczanie rtęci metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z wykorzystaniem zimnych par (CVAAS) po trawieniu ciśnieniowym z zastosowaniem mikrofal (ekstrakcja przy użyciu 65% kwasu azotowego i 30% nadtlenku wodoru).
 6. PN-EN 16279 Pasze – Oznaczanie zawartości fluorku po ekstrakcji kwasem chlorowodorowym metodą elektrody jonoselektywnej (ISE).
 7. Raw Material Compendium. A compilation of worldwide data sources. Novus, 1996.
 8. Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 035 , 08/02/2005 P. 0001 – 0022).
 9. Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach - Dz. U. Poz. 1141 z 12.08.2015.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009).
 11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych, o których mowa w art. 11 ust. 5. OJ L 277/4 z 21.10.2010.
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz. Urz. UE L 328/3 z 12.12.2017).
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz - Dz. Urz. UE L 229/1, 01.09.2009.
 14. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1017 z dnia 15 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych - Dz. Urz. UE L 159/48, 21.06.2017.
 15. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2006 Nr 144 poz. 1045 z późn. zm.).
 16. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Normy Żywienia Drobiu.  IFŻZ Jabłonna 2005.