twitter

image1 image1 image1 image1

Krajowe materiały paszowe wysokobiałkowe jako alternatywa dla soi GMO – ocena opłacalności

s. 87-90

Jolanta Rubaj, Waldemar Korol, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy oceniono opłacalność zastępowania białka importowanej śruty sojowej GMO białkiem krajowych materiałów paszowych, głównie śrutą rzepakową i nasionami roślin strączkowych. Podstawą oceny było przeliczenie ceny materiałów na białko ogólne i białko strawne. Stosunek cen śruty sojowej do cen krajowych materiałów wysokobiałkowych w I kw. 2018 r. wyniósł 1 : 0,57, wskazując na korzystne relacje cenowe dla krajowych materiałów wysokobiałkowych.  Jednak w przeliczeniu na białko ogólne ten stosunek wyraźnie maleje jak 1 : 0,88. Po przeliczeniu na białko strawne stosunek cenowy zbliża się do jedności 1: 0,92.  Proces zastępowania śruty sojowej GMO krajowymi źródłami białka będzie wymagał wielu konsekwentnych i spójnych działań, a celem powinno być stopniowe zmniejszanie uzależnienia krajowego rynku paszowego od importowanej śruty sojowej.

Słowa kluczowe: krajowe materiały wysokobiałkowe, soja GMO, opłacalność

 

Native high protein feed materials as an alternative for GM soybean – evaluation of profitability

Jolanta Rubaj, Waldemar Korol, Grażyna Bielecka

National Research Institute of Animal Production, Department of Laboratory Analytic,
National Laboratory for Feedingstuffs, st. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Summary. Profitability of the substitution of imported protein soybean meal GMO by the native protein of feed materials, mainly rapeseed meal and legume seeds, was evaluated in the paper. The basis of the evaluation was recalculation of feed material prices on crude protein and digestive protein. The ratio of soybean meal price to native feed material price was 1:0.57, indicating that the price relation was advantageous for the native materials. However after recalculation on crude protein the ratio clearly decreases as 1:0.88. After recalculation on digestive protein the ratio brings to one unit 1:0.92. The substitution of GMO soybean meal by native protein sources involves many consistent and coherent activities with the aim of gradual decreasing of dependence native feed market on imported soybean meal.

Key words:  native high protein feed materials, GM soybean, profitability

Piśmiennictwo

  1. Brzóska F. 2018. Czy można zwiększyć udział pasz rzepakowych w mieszankach dla brojlerów? Polskie Drobiarstwo, 05/18, 24-26.
  2. Dzwonkowski W. 2018. Możliwości zwiększenia wykorzystania krajowych pasz białkowych w kontekście ewentualnego zakazu stosowania pasz GMO w produkcji zwierzęcej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XX(4), 41-46.
  3. Korol W. 2001. Możliwości zastosowania alternatywnych surowców wysokobiałkowych w sytuacji ograniczonego wykorzystania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt. Pasze Przemysłowe, nr 1/2001, 2-7.
  4. Normy Żywienia Świń. Wartość pokarmowa pasz. IFZ Jabonna 1993.
  5. Relandeau C., Eudaimon M. Pomiar oraz szacowanie ilości aminokwasów w surowcach paszowych. Ajinomoto Eurolysine, listopad 2008.
  6. Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the development of plant proteins in the European Union, Brussels, 22.11.2018, COM (2018) 757 final.
  7. Rynek Pasz, nr 39 wrzesień 2017, IERiGW- PIB Warszawa.
  8. The development of plant proteins in the European Union. Opportunities and challenges. 22 & 23 November 2018, Vienna.
  9. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Normy Żywienia Drobiu.  IFŻZ Jabłonna 2005.