twitter

image1 image1 image1 image1

Pasze lecznicze – historia, wytwarzanie, zastosowanie

Ewelina Patyra, Ewelina Kowalczyk, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Streszczenie.  Produkcja paszy jest ważnym elementem rolnictwa europejskiego, ponieważ większość materiałów paszowych stosowanych w ich produkcji pochodzi właśnie z produktów rolnych. Pasze mogą występować w formie mieszanek paszowych, materiałów paszowych, dodatków paszowych oraz premiksów lub pasz leczniczych. Zasady ustanawiające warunki przygotowania, wprowadzenia do obrotu i użycia pasz leczniczych w Unii Europejskiej zostały określone w dyrektywie Rady 90/167/EWG z dnia 26 marca 1990r. W niniejszej pracy przedstawiono metody produkcji pasz leczniczych oraz wielkość ich produkcji na terenie Polski. W pracy zamieszczono również wykaz zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, premiksów leczniczych przeznaczonych do sporządzania pasz leczniczych.