twitter

image1 image1 image1 image1

Unijny kodeks dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych  dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności

Waldemar Korol

Streszczenie.  W pracy szeroko omówiono unijny Kodeks dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Kodeks został opracowany przez Europejski Związek Producentów Pasz (FEFAC) i organizacje reprezentujące europejskich rolników oraz europejskie kooperatywy rolnicze (COPA-COGECA). Kodeks zawiera wprowadzenie, w którym podano podstawy prawne opracowania, słownik stosowanych terminów, w tym definicje określeń prawnych i pozostałe definicje. W kolejnym rozdziale podano szczegóły etykietowania, w tym informacje o produkcie na etykiecie dotyczące identyfikowalności, instrukcje stosowania i specyfikacje paszowe.  Wyraźnie zaznaczono informacje dostępne na prośbę kupującego mieszankę paszową, takie jak ilościowa deklaracja materiałów paszowych, deklaracja dodatków paszowych niepodlegających wymaganiom obowiązkowego etykietowania. W ostatnim rozdziale zaprezentowano powszechnie stosowane sposoby etykietowania, w tym przepisy ogólne, zawartość etykiety, projektowanie etykiety. Podano liczne przykłady etykiet oraz dodatkowe dokumenty lub środki przekazu (dokument pisany, internet, telefon) pomocne przy przekazywaniu informacji o produkcie. W załącznikach do omawianego kodeksu omówiono zarządzanie oświadczeniami, podano zestawienie tabelaryczne szczegółów na etykiecie, praktyczne zalecenia dotyczące czytelności etykiety, zalecenia dotyczące zastosowania nazw skróconych w przypadku informacji o  dodatkach paszowych oraz wskazówki dotyczące obowiązku udzielenia informacji o składzie ilościowym na żądanie kupującego.