twitter

image1 image1 image1 image1

Rozdrabnianie jako ważny etap w produkcji pasz przemysłowych

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak, Stanisław Piotr Kwiatkowski

Streszczenie. Ze względu na zróżnicowane właściwości surowców stosowanych w przemyśle paszowym najczęściej do rozdrabniania stosuje się rozdrabniacze bijakowe z sitem i wirnikiem usytuowanym pionowo lub poziomo. W rozdrabniaczach bijakowych zarówno stopień rozdrobnienia, jak i energochłonności procesu zależy od otworów sita, grubości sita, swobodnej powierzchni sita, prędkości obwodowej ilości i szerokości młotków, natężenia przepływu i systemu mocowania wirnika. Pomiary energochłonności i wydajności procesu rozdrabniania w linii technologicznej rozdrabniacza bijakowego, z poziomym i pionowym usytuowaniem wirnika, wykonano w wytwórni pasz EKOPLON w Grabkach Dużych k/Kielc. W badaniach wykorzystano trzy grubości sit tj.: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, w których otwory miały średnicę 2,8 mm. Odległość pomiędzy sitem a bijakami była zmieniana dla każdej grubości sit i wynosiła: 12 mm, 16 mm i 20 mm. Z badań wynika, że charakterystyczny jest skok wydajności po zmianie odległości bijaków od sita. Wzrost odległości o 4 mm (z 12 mm do 16 mm) spowodował zwiększenie wydajności o ponad 1 tonę na godzinę, jednak dalsze zwiększanie odległości sita od bijaków nie powodowało istotnej zmiany wydajności procesu rozdrabniania w analizowanym urządzeniu.