twitter

image1 image1 image1 image1

System kontroli produktów GMO  w  paszach na Ukrainie

Igor Kocjumbas, Taras Lewicki

Streszczenie.  Zmiany wprowadzone Ustawą  z 19.01.2010 r. nr 1804/17 zawierają  nowy artykuł, który przewiduje, że centralny organ władzy wykonawczej w dziedzinie medycyny weterynaryjnej przeprowadza rejestrację państwową  produktów GMO w  paszach, dodatkach paszowych i preparatach weterynaryjnych zawierających GMO lub otrzymanych z ich wykorzystaniem. Ten organ zatwierdza listę pasz, dodatków paszowych i preparatów weterynaryjnych, które są kontrolowane pod względem  zawartości GMO oraz listę  metod wykrywania i identyfikacji GMO. Monitoruje także pasze, dodatki paszowe i weterynaryjne, otrzymane z wykorzystaniem  GMO,  wg kryterium posiadania zarejestrowanych produktów GMO. Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych opracował szereg wykonawczych dokumentów dotyczących procedur związanych z wykorzystaniem i obrotem pasz, dodatków paszowych, premiksów i preparatów weterynaryjnych, które są tworzone, zawierają lub zostały wyprodukowane przy użyciu produktów genetycznie modyfikowanych na Ukrainie: system rejestracji państwowej, sposób przeprowadzenia państwowej ekspertyzy weterynaryjno-sanitarnej produktów  GMO  w paszach, dodatkach paszowych i preparatach weterynaryjnych, plan monitorowania przez państwo produktów GMO w paszach, dodatkach  paszowych,  premiksach dla zwierząt gospodarskich  i drobiu. Podczas opracowywania tych dokumentów wykorzystywane były zasady określone w dyrektywach Unii Europejskiej dotyczące obrotu żywnością genetycznie modyfikowaną.