twitter

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Pasze Przemysłowe –  to kwartalnik publikujący przeglądowe i oryginalne prace naukowe. Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje szereg zagadnień z zakresu: techniki i technologii przetwórstwa paszowego, oceny analitycznej pasz, metod analiz laboratoryjnych dostosowanych do właściwości pasz, oceny biologicznej materiałów paszowych i mieszanek paszowych, bilansowania składu mieszanek dla określonych gatunków zwierząt produkcyjnych oraz informacji dotyczących aktualnych regulacji prawnych z zakresu produkcji, obrotu i użytkowania pasz.

Skład Komitetu Redakcyjnego gwarantuje wysoki poziom publikowanych prac.

Redakcja przyjmuje do druku artykuły w języku polskim ze streszczeniami i słowami kluczowymi  w języku polskim i angielskim.

Regulamin przyjmowania prac

Redakcja rozpatruje nadesłane prace. Podpis pierwszego autora pod oświadczeniem jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że:

 • złożona praca jest własna,
 • wszyscy autorzy wyrażają zgodę na publikację przedstawionego materiału.

Otrzymana praca jest na wstępie oceniana przez zespół redakcyjny pod względem poprawności przygotowania, dokumentacji graficznej, wyrażenia zgody wszystkich autorów na publikację. Prace niekompletne będą zwracane autorom do uzupełnienia bez analizy merytorycznej.

Każdą pracę poddaje się recenzji.

I. DOBÓR RECENZENTÓW I PROCEDURA RECENZYJNA

 1. Do oceny artykułu złożonego do publikacji w Paszach Przemysłowych  powołuje się dwóch recenzentów będących  pracownikami naukowymi z obszaru naukowo-badawczego, zgodnego z przedmiotem opracowania.
 2. Sporządzoną opinię recenzent przekazuje redaktorowi naczelnemu lub redaktorowi prowadzącemu. Recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie redaktor kieruje do autora, który dokonuje wymaganych poprawek. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny w porozumieniu redaktorem prowadzącym. Warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje.
 3. W przypadku kilku autorów artykułu wprowadzono wymagania jasnego określenia wkładu każdego z autorów w jego opracowanie zgodnie z zaporą Ghostwriting. 
 4. W razie ujawnienia w procedurze recenzyjnej naruszenia cudzych praw autorskich, nierzetelności i innych nadużyć, artykuł nie jest dopuszczony do publikacji. 
 5. Lista współpracujących recenzentów czasopisma jest publikowana co najmniej raz w roku na I stronie czasopisma 
 6. Każdy artykuł zgłoszony do czasopisma jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Stosowany jest model, w którym tożsamości autorów i recenzentów są jawne (open peer review). 

II. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Kompetencje i terminy

Recenzent po otrzymaniu propozycji przygotowania podejmuje decyzję o możliwości sporządzenia recenzji. Recenzja powinna być wykonana i przekazana Redakcji w terminie określonym w umowie, a w razie niemożności dotrzymania terminu recenzent ma obowiązek skontaktować się z Redakcja i ustalić inny termin wykonania recenzji.

Rzetelność recenzji

Recenzent po zapoznaniu się treścią recenzowanego artykułu zobowiązany jest do przygotowania rzetelnej oceny jego wartości naukowej, zgodnie z załączonym formularzem recenzji.  (Formularz)

Odpowiedzialność cywilna

Wydawca i Komitet Redakcyjny czynią wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykule ukazującym się w Paszach Przemysłowych. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor lub sponsor. Zgodnie z powyższym ani Wydawca, ani Komitet Redakcyjny nie  ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

 

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

Tekst

Praca powinna być przygotowana w dowolnej wersji programu Microsoft Word (*.doc). Tekst należy pisać czcionką 12-punktową Times New Roman z odstępami półtorej linii pomiędzy wierszami.

Tabele i ilustracje

Tabele mają swoje numeracje w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście oraz krótki tytuł. W nagłówkach kolumn stosuje się krótkie hasła lub skróty. Wyjaśnienia, w tym tłumaczenia niestandardowych skrótów, należy umieścić w przypisach pod tabelą, nie zaś w samej tabeli. Dolne przypisy pod tabelą należy ponumerować odrębnie, zaczynając od 1 (lub *)  dla każdej tabeli. Należy się upewnić, czy każda tabela jest wymieniona w tekście.

Należy przedstawić parametry statystyczne, jak np. wartość średnia, mediana, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, standardowy błąd pomiaru średniej. Jeżeli dane pochodzą z innego źródła opublikowanego  należy podać to źródło.

Ryciny i zdjęcia powinny być wykonane profesjonalnie; niedopuszczalne są napisy ręczne. Redakcja przyjmuje ryciny i zdjęcia w formie elektronicznej w możliwe najwyższej jakości (rozdzielczość min 300 dpi). Litery, cyfry i symbole muszą być wszędzie jasne i równomierne, i mieć taki rozmiar, aby po zmniejszeniu w celu drukowania pozostały czytelne. Tytuły i wyjaśnienia należy umieszczać w podpisach, nie zaś na samych rycinach.

Ryciny powinny być ponumerowane w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście. Należy się upewnić, czy każda rycina jest wymieniona w tekście. Jeżeli dana rycina została już opublikowana, należy podać źródło. Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe. Redakcja drukuje standardowo zdjęcia w postaci czarno-białej. Istnieje możliwość wydrukowania zdjęcia w pełnym kolorze, po konsultacji z Redakcją.

Opisy pod rycinami należy numerować cyframi arabskimi odpowiadającymi kolejnym rycinom.

Skróty i symbole. Redakcja wymaga stosowania jedynie standardowych skrótów. Nie należy używać skrótów w tytule i w streszczeniach. Pełna wersja terminu, dla którego używa się danego skrótu, musi być podana przed pierwszym wystąpieniem skrótu w tekście, za wyjątkiem standardowych jednostek miar.

Tabele można nadsyłać w wersji edytora tekstowego Microsoft Word (*.doc), bądź arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (*.xls).

Wykresy lub diagramy powinny być nadesłane w postaci plików:

 • Microsoft Word (wklejone rysunki), (*.doc), (*.pdf),
 • prezentacji Microsoft Power Point (*.ppt),
 • wykresów arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (*.xls),
 • graficznych o rozszerzeniach *.jpg, *.gif, *.tiff,

Każdy wykres czy diagram powinien być umieszczony w tekście (lub zawarty w oddzielnym pliku).

Ryciny powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi lub większej, w formacie *.tiff, *.eps, *.pdf, *jpg.

Treść pracy

Praca powinna zawierać następujące informacje:

 • pełny tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
 • imię i nazwisko każdego autora (bez tytułów), jednostkę organizacyjną każdego autora (miejsce pracy) w języku polskim i angielskim
 • streszczenie w języku polskim
 • słowa kluczowe  w j.polskim
 • wprowadzenie
 • materiały i metody
 • wyniki ich omówienie
 • podsumowanie lub wnioski
 • piśmiennictwo
 • streszczenie w j. angielskim
 • słowa kluczowe w j. angielskim.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numer telefonu i/lub faksu autora, który odpowiada za przygotowanie pracy do druku.

Streszczenia

Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów.

Przed piśmiennictwem, w razie potrzeby, można załączyć Podziękowania, w których podkreśla się wkład wszystkich osób, które pomagały w prowadzeniu badań i które nie spełniają kryteriów włączenia do zespołu autorów. Autorzy mają obowiązek ujawnić fakt otrzymywania wsparcia finansowego lub materialnego.

 

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

W bibliografii załącznikowej podaje się niezbędne elementy opisu bibliograficznego służące do identyfikacji źródła. Bibliografię można zapisać w porządku alfabetycznym, ale można również uporządkować ją według innych zasad np. chronologii publikacji, formy wydawniczej itd.

1. Wydawnictwo zwarte (książka)

Opis bibliograficzny artykułu powinien zawierać następujące elementy:

Nazwisko i imię autora/autorów.  Tytuł,  Nazwa wydawcy, wydanie, rok wydania, ilość stron

Underwood E.J., Suttle N.F. The mineral nutrition of livestock, CABI Publishing, 3rd Edition, 2001, 614 pp.

2. Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział, referat konferencyjny).

Opis bibliograficzny fragmentu książki może być wykonany według wzorów niżej podanych:

Nazwisko i imię autora/autorów. Tytuł rozdziału, Tytuł książki. Autorzy/redaktorzy, tom. Nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok wydania, strony zajęte przez rozdział.

Nowak W. Żywienie cieląt. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo – Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. Jamroz D., Podkański A. (red). Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2001, 92-112.

3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym (czasopiśmie).

Opis bibliograficzny artykułu powinien zawierać następujące elementy:

Nazwisko i imię autora/autorów: Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, rok, numer czasopisma, strony zajęte przez artykuł.

Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J. AOAC International, 2006, 89, 1095-1109.

Kwiatek K., Chomiuk A.: Melamina - nowy chemiczny czynnik zagrożenia w łańcuchu żywnościowym. Życie Wet. 2007, 82, 853-856.

4. Dokumenty elektroniczne

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiającego metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło (Dz.U. L 166 z 25.6.2011).

Rozporządzenie Komisji (WE) 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz (Dz.U. L 197 z 20.7.2013)

 

WYSŁANIE ARTYKUŁU DO CZASOPISMA

Autorzy są proszeni o przesłanie pracy drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pracy powinien towarzyszyć list przewodni podpisany, w miarę możliwości, przez wszystkich autorów. List ten powinien zawierać:

 • Oświadczenie, że złożona praca jest własna i wszyscy autorzy wyrażają zgodę na publikację przedstawionego materiału. Określenie wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułów.
 • Dane personalne, adres i telefony głównego autora, który odpowiada za porozumiewanie się z pozostałymi autorami w sprawach dotyczących ewentualnych korekt i końcowego zatwierdzenia „szczotki" autorskiej do druku.
   

Redakcja Pasz Przemysłowych uważa w/w warunki za spełnione, jeżeli złożony zostanie podpis pierwszego autora.

Komplet materiałów należy przesłać do redakcji na adres:

“Pasze Przemysłowe” – redakcja

Ul. Chmielna 2

20-079 Lublin

Oświadczenie